Hoạt động chuyên đề là một trong những hoạt động trọng tâm của nhà trường. Mỗi tháng, các tổ xây dựng 1 tiết chuyên đề theo các phương pháp dạy học mới để giúp học sinh tiếp cận kiến thức bằng nhiều hình thức khác nhau. Đồng thời, cũng giúp cho các giáo viên trong trường học hỏi, nâng cao chuyên môn. Khoa học là một trong số những môn học đòi hỏi học sinh phải có năng lực tư duy, tự nghiên cứu tài liệu, học tập theo nhóm... Cô giáo Hoàng Thị Huệ và các giáo viên trong tổ 4 đã thực hiện một tiết chuyên đề Khoa học theo phương pháp Bàn tay nặn bột với bài "Một số cách làm sạch nước". Các em đã được tự thực hiện một số cách làm sạch nước đơn giản. Đươc tìm hiểu về các cách lọc nước trong đời sống hàng ngày. Bên cạnh đó đã nâng cao được ý thức tiết kiệm nước trong gia đình và trong nhà trường. Sau đây là một số hình ảnh tiết học