• Đỗ Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban đại diện CMHS lớp 5A3
  • Điện thoại:
   0912620954
 • Đặng Hải Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban đại diện CMHS lớp 5A2
  • Điện thoại:
   0946275579
 • Trần Thanh Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban đại diện CMHS lớp 4A1
  • Điện thoại:
   0906177710
  • Email:
   ncopecnic2012@gmail.com
 • Nguyễn Trung Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban đại diện CMHS nhà trường, Trưởng ban đại diện CMHS lớp 4A2
  • Điện thoại:
   0986526111
  • Email:
   trungkien@amc.edu.vn
 • Đỗ Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban đại diện CMHS lớp 1A2
  • Điện thoại:
   0982827228
  • Email:
   tungtcln@gmail.com
 • Lê Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban đại diện CMHS lớp 3A1
  • Điện thoại:
   0988825385
 • Nguyễn Thanh Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban đại diện CMHS lớp 3A2
  • Điện thoại:
   0906864876
  • Email:
   dungngt79@gmail.com
 • Nguyễn Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó ban đại diện CMHS nhà trường, Trưởng ban đại diện CMHS lớp 3A3
  • Điện thoại:
   0963949488
  • Email:
   vananh.nguyen1324@gmail.com
 • Phạm Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên ban đại diện CMHS nhà trường, Trưởng ban đại diện CMHS lớp 5A1
  • Điện thoại:
   0912419075
  • Email:
   phamphuong1609@yahoo.com
 • Lê Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban đại diện CMHS lớp 2A3
  • Điện thoại:
   0983800784
  • Email:
   Havisa84@gmail.com
 • Nguyễn Thúy Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó ban đại diện CMHS nhà trường, Trưởng ban đại diện CMHS lớp 2A2
  • Điện thoại:
   0914886060
  • Email:
   XuanLiem2017@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban đại diện CMHS lớp 2A1
  • Điện thoại:
   0839825321
  • Email:
   toannghia04@yahoo.com
Cơ cấu tổ chức