• Nguyễn Thị Quyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   0966032299
  • Email:
   nguyenthiquyen2929@gmail.com
 • Lê Thị Hạnh Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0934490269
  • Email:
   nguyenle215@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Điện thoại:
   01269006656
  • Email:
   hang_art_k28@yahoo.com
 • Phạm Hồng Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01674101047
  • Email:
   phamhgnhung@gmail.com
 • Nguyễn Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn khối 3
  • Điện thoại:
   0978186899
  • Email:
   haiyen221173@gmail.com
 • Hoàng Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn khối 4
  • Điện thoại:
   0968991876
  • Email:
   huehoang1976@gmail.cm
 • Nguyễn Thị Việt Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn khối 5. Trưởng Thanh tra nhân dân
  • Điện thoại:
   0936219291
  • Email:
   nguyenthivietphuong11@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0913545611
  • Email:
   lannguyenanh284@gmail.com
 • Tô Thị Kim Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học Sư phạm
  • Điện thoại:
   097581987
  • Email:
   tongkimyen559@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn - Ủy viên công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   0987022183
  • Email:
   mo.nguyenhn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Tiếng Anh

Giới thiệu