• Nguyễn Thị Hằng
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên cơ bản
    • Điện thoại:
      01269006656
    • Email:
      hang_art_k28@yahoo.com
  • Nguyễn Thị Mơ
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Tổ trưởng chuyên môn - Ủy viên công đoàn
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân Đại học
    • Điện thoại:
      0987022183
    • Email:
      mo.nguyenhn@gmail.com
    • Giới thiệu sơ bộ:

      Giáo viên Tiếng Anh

  • Ngô Thị Thu Hiền
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Chủ tịch Công đoàn
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân Cao đẳng
    • Điện thoại:
      0915481070
    • Email:
      kinkit06@gmail.com
Cơ cấu tổ chức