Bài giảng điện tử của cô giáo Hoàng Thị Huệ tham gia kì thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận năm học 2016 - 2017.