Một số thông tin gợi ý giáo viên thiết kế bài giảng theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh.