Thực hiện theo công điện của UBND Thành phố Hà Nội về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian học sinh nghỉ ở nhà để phòng chống dịch Covid-19. Nhà trường vẫn thường xuyên đảm bảo công tác vệ sinh khử khuẩn lớp học, khuôn viên trong nhà trường.

Một số hình ảnh CBGVNV tham gia khử khuẩn: